MCP Birou de mediator. Muncă. Comercial. Familie

Din anul 2013, oferim servicii de mediere în domeniul relaţiilor de muncă, comerciale, civile, relaţii de familie, protecţia datelor cu caracter personal, protecţia intimității și a imaginii persoanelor. Trebuie să știți că medierea este o formă voluntară și confidențială de soluționare a litigiilor, prin care părțile aflate în conflict sau în litigiu încearcă, ele însele, să ajungă la un acord cu ajutorul unui mediator neutru și imparțial.
În materia pretențiilor civile sau comerciale cu privire la care părțile încheie un acord de mediere instanța va verifica izvorul acestor obligații, temeinicia lor și legalitatea convenției raportat la dispozițiile legale, astfel că experiența juridică a mediatorului este absolut necesară.


Mediere conflicte de muncă

 • Medierea conflictelor individuale de muncă este o procedură care are loc în cazul în care părțile implicate nu se înțeleg prin conciliere, la inițiativa uneia dintre părți, dar mereu de comun acord.
 • Cabinetul nostru, specializat în domeniul relațiilor de muncă, are experiența necesară și suficientă pentru medierea conflictelor individuale muncă, apărute cu ocazia încheierii, modificării, suspendării, executării sau încetării contractelor individuale de muncă.
 • Mai multe servicii juridice de dreptul muncii ...

  Contact
  Programare online

Mediere cauze civile

 • În cazul în care conflictul a fost dedus judecății, soluționarea acestuia prin mediere poate avea loc din inițiativa părților ori la recomandarea instanței, acceptată de părți, cu privire la drepturi asupra cărora părțile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluționarea în tot sau în parte a litigiului.
 • Pot fi soluționate pe calea medierii litigiile privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate, precum și litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă.
 • Dacă se realizează acordul de mediere, părțile vor solicita repunerea cauzei pe rol (cu scutire de la plata taxei judiciare de timbru) și vor solicita instanței să pronunțe o hotărâre de expedient.
 • Mai multe servicii juridice drept civil ...

  Contact
  Programare online

Portal Mediere

  Mai multe despre mediere:
 • Avantajele apelării la mediator pentru rezolvarea disputelor sau a litigiilor.
 • Procedura medierii.
 • Cazuri care au fost soluționate pe calea medierii.


 • Vreau să aflu mai multe

Mediere litigii comerciale și protecția consumatorului

 • Conflictele comerciale, indiferent de cauzele care au stat la baza acestora, au efecte negative atât asupra relațiilor parteneriale, a angajaților, a colaboratorilor, dar și asupra părților aflate în conflict.
 • Pentru cei care doresc evitarea unui litigiu, de cele mai multe ori prea lung și costisitor, medierea comercială oferă posibilitatea soluționării alternative a conflictului apărut între profesioniști.
 • În domeniul protecţiei consumatorilor, se poate apela la mediere în situațiile care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor
 • Mai multe servicii juridice drept comercial ...

  Contact
  Programare online

Mediere Dreptul familiei

 • Convenții matrimoniale, continuarea căsătoriei, separarea, exercitarea autorității părintești cu privire la minori (plan parental detaliat privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești, precum și a programului de vizitare), stabilirea cotelor de întreținere, partajare bunuri comune/proprii, revenirea la numele anterior sau păstrarea numelui din timpul căsătoriei.
 • Potrivit legii, pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la: continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor; orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
 • Dacă este cazul, vom veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, vom încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.
 • Înțelegerea soților cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divorțului se depune de către părți la instanța competentă să pronunțe divorțul.
 • Mai multe servicii juridice dreptul familiei ...

  Contact
  Programare online