Drept civil. Drepturi reale, contracte, succesiuni

Cabinetul nostru oferă servicii de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică în cauzele civile, respectarea obligaţiilor, răspunderea civilă sau contractuală a persoanelor fizice sau juridice. Dreptul civil face parte dintre ramurile de drept indispensabile vieții de zi cu zi, având în vedere că reglementează raporturile private dintre persoane aflate, sau care ar trebui să se afle, pe poziții de egalitate.


Drepturi reale

  Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată de orice grad, în:
 • acțiuni în revendicare;
 • actiuni având ca obiect dreptul de uz și de abitație;
 • acțiuni în grănițuire, posesorii și acțiuni în evacuare;
 • acțiuni privind dreptul de servitute;
 • acțiuni în constatare/anulare;
 • acțiuni privind dobândirea proprietății prin uzucapiune și accesiune;
 • exproprieri;
 • formularea de contestații la executare silită.
 • Contact
  Programare online

Moșteniri

  În materie succesorală/moșteniri Cabinetul nostru asigură o gamă largă de servicii, după cum urmează:
 • consultanță juridică privind probleme din materia dreptului succesoral;
 • asistență și reprezentare juridică în cadrul procedurii de partaj judiciar, notarial și testamentar. Ieșire din indiviziune și partaj succesoral: dezbaterea moștenirii, stabilirea masei succesorale, a moștenitorilor și a cotelor părți;
 • asistență la deschiderea procedurii succesorale notariale;
 • asistență în vederea obținerii certificatului de moștenitor;
 • obținere certificate de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie și de deces);
 • redactare și susținere acțiune de revendicare a unei averi de la masa succesorala;
 • redactare și susținere în fața instanței de judecată acțiune de ieșire din indiviziune;
 • redactare și susținere acțiune pentru anularea certificatului de moștenitor / testamentului;
 • asistență în cadrul procedurii de continuare a activității societății cu moștenitorii legali ai asociatului defunct.
 • Contact
  Programare online

Contracte civile. Obligații

 • Consultanță juridică, precum și asistență juridică privind încheierea, executarea, respectarea, cesiunea, încetarea, nulitatea, rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea: Contractul de vânzare-cumpărare; Contractul de locațiune; Contractul de antrepriză; Contractul de arendare; Contractul de mandat; Contractul de împrumut; Contractul de comodat; Contractul de donație; Contractul de depozit; Contractul de asigurare; Contractul de rentă viageră; Contractul de întreținere; Tranzacția și alte tipuri de contracte.
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni civile privind angajarea răspunderii civile delictuale și în materie de răspundere civilă contractuală.
 • Acțiuni civile în procedura de executare silită asupra unor bunuri mobile gajate sau a a unor bunuri imobile ipotecate pentru executarea obligațiilor contractuale sau legale.
 • Asistență și reprezentare juridică în cauze care au ca obiect plata nedatorată, îmbogățirea fără justă cauză și gestiunea de afaceri.
 • În materie de garanții și executare silită: garanții personale; privilegii; ipoteca mobiliară și imobiliară; gaj; dreptul de retenție; formalitățile de executare silită; contestații la executare silită; popriri; sechestrul asigurator ș.a.
 • Redactare, verificare, completare contracte, întelegeri, angajamente juridice.
 • Contact
  Programare online

Alte servicii juridice