Contencios administrativ. Contravențional

Cabinetul nostru oferă servicii de avocatură complete (consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică) în ceea ce privește derularea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, ale persoanelor numite în funcţii publice sau mandatate.
De asemenea, oferim servicii juridice în domeniul dreptului/contenciosului administrativ care are în vedere apărarea drepturilor și intereselor persoanelor fizice și juridice care se consideră vătămate într-un drept al acestora ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, precum și asigurarea în bune condiții a dreptului de a se adresa instanței de contencios administrativ cu solicitarea de a se anula actul, de a i se recunoaște dreptul pretins și repararea pagubelor ce le-au fost provocate.


Raporturi de serviciu

  Asistență juridică și reprezentare în fața autorităților/instituțiilor publice și a instantelor de judecată în ceea ce privește
 • Legalitatea și temeinicia organizării concursurilor pentru ocuparea unei funcții publice sau pentru promovarea pe o funcție publică.
 • Controlul legalității deciziilor de modificare a raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici.
 • Verificarea modului în care au fost stabilite drepturile salariale sau de altă natură cuvenite, conform legii, a deciziilor interne (individuale sau colective) sau a acordurilor colective de muncă.
 • Contestarea deciziilor/ordinelor de mutare, a celor de sancționare disciplinară sau de evaluare profesională, a fișelor de evaluare a funcționarilor publici.
 • Contestarea deciziilor/ordinelor prin care s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, cu solicitarea de reintegrare pe funcția publică deținută anterior, achitarea de despăgubiri și, eventual, acoperirea altor prejudicii suferite.
 • Contact
  Programare online

Raporturi de muncă

  Cabinetul nostru este specializat în domeniul derulării relațiilor de muncă și oferă servicii juridice specializate personalului angajat (și) în baza unui contract individual de muncă (personal contractual) în cadrul instituțiilor și autorităților publice, regiilor autonome sau a altor societăți beneficiare, total sau parțial, de fonduri de la bugetul de stat sau bugetele locale.

  Vreau să aflu mai multe

Contencios administrativ. Contravențional

 • Formulare și depunere de plângeri prealabile în fata autorităților sau instituțiilor pentru îndeplinirea procedurilor obligatorii sau pentru recuperarea/apărarea unor drepturi și interese legitime.
 • Formulare și susținere plângeri impotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției sau a altor sancțiuni, precum și, după caz, solicitarea suspendării măsurilor dispuse până la soluționarea definitivă a cauzelor.
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecata/completurilor de contencios administrativ.
 • Acțiuni privind modificarea ori interpretarea unor clauze contractuale din contractele încheiate cu autoritățile publice, cum ar fi contracte de concesiune, de închiriere, de administrare și alte asemenea.
 • Consultanță și asistență juridică privind încheierea/modificarea/încetarea contractelor administrative.
 • Acțiuni în anularea deciziilor de impunere emise nelegal și/sau neîntemeiat de către autoritățile sau instituțiile statului, centrale sau locale.
 • Formularea de cereri de chemare in judecata împotriva organelor administraţiei publice, centrale sau locale.
 • Acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea unui act administrativ.
 • Acțiuni îndreptate împotriva unei autorități publice ca urmare a refuzului nejustificat de a soluționa o cerere.
 • Reprezentare si asistență juridică în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicționale.
 • Asistență și reprezentare juridică în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești.
 • Contact
  Programare online