Ghidul relatiilor de munca

Ghidul juridic al relațiilor de muncă

Ghidurile relațiilor de muncă, Ghidul angajatorului si Ghidul salariatului, au fost întocmite de echipa de avocați ai Cabinetului de avocat Marius-Cătălin Preduț (MCP Cabinet avocați), pe baza experienței juridice, a cazuisticii ample a Cabinetului,  a studiilor, analizelor și proiectelor în care au fost implicați, precum și a Codului muncii comentat”, Ediția a II-a, completată și revizuită, Editura Universul Juridic, autor avocat Marius Cătălin Preduț. (vezi și Codul muncii actualizat).

Ghidul angajatorului si Ghidul salariatului sunt destinate, așa cum sunt denumite, atât salariaților și societăților angajatoare, cât și studenților, masteranzilor sau altor pesoane care participă la diferite concursuri sau interviuri în domeniul relațiilor de muncă, fiind o sintetizare a Codului muncii și a actelor normative conexe.

Ghidurile pot fi descărcate GRATUIT, însă sunt protejate de drepturile de autor și este interzisă reproducerea, distribuirea sau difuzarea, în orice mod, a acestora, fără acordul prelabil scris al autorului, avocat Marius-Cătălin Preduț.

Cuprins Ghidul Angajatorului

I. Încheierea contractului individual de muncă

1. Cine și cum poate încheia contracte individuale de muncă?
2. Condiții specifice contractelor individuale de muncă
3. Condiții de validitate specifice impuse pentru anumite contracte individuale de muncă

II. Modificarea și executarea contractului individual de muncă

1. Modificarea prin acordul părților
2. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului
3. Flexibilizarea contractului individual de muncă. Contracte atipice

III. Suspendarea contractului individual de muncă

1. Suspendarea de drept
2. Suspendarea din inițiativa salariatului
3. Suspendarea din inițiativa angajatorului
4. Suspendarea prin acordul părților

IV. Încetarea contractului individual de muncă

1. Încetarea de drept
2. Încetarea prin acordul părților
3. Încetarea ca urmare a voinței unilaterale a salariatului (demisia)
4. Încetarea ca urmare a voinței unilaterale a angajatorului
4.1 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
4.1.1. Concedierea disciplinară
4.1.2. Concedierea pentru necorespundere profesională
4.1.3. Concedierea în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile
4.1.4. Concedierea pentru inaptitudine fizică/psihică
4.2 Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
4.2.1 Concedierea individuală
4.2.2 Concedierea colectivă
4.3. Contestarea de către salariat a deciziei de concediere (sau sancționare disciplinară) – apărare și efectele admiterii

V. Răspunderea salariatului

1. Răspunderea patrimonială a salariatului
2. Răspunderea disciplinară a salariatului

VI. Jurisdicția muncii. Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Din anul 2008, MCP Cabinet avocați (fondat de avocat Marius-Cătălin Preduț) este specializat și oferă servicii juridice complete în domeniul relaţiilor de muncă atât salariaţilor, societăţilor angajatoare, organizaţiilor sindicale, cât și funcţionarilor publici şi persoanelor pensionate.

Redactare contracte de muncă personalizate în funcție de tipul activității salariaților și de obiectul de activitate al societăților angajatoare.

Întocmire clauze de muncă specifice (concurență, detașare, delegare, mobilitate, fidelitate, formare profesională, on-call, job-sharing, telemuncă ș.a.).

Modificarea și adaptarea contractelor individuale de muncă sau a relațiilor de muncă.

Reorganizarea activității angajatorilor în funcție de evoluția financiară, de necesitățile/oportunitățile acestora sau/și impusă de contextul economic național sau global.

Întocmire și implementare proceduri de reorganizare, organizare sau funcționare optimă a activității societăților angajatoare.

Reprezentare/asistență juridică salariați sau angajatori în cauze care privesc drepturi salariale, contestarea deciziilor de suspendare/modificare a contractelor de muncă, a deciziilor de concediere (pentru necorespundere profesională sau desființarea postului), a deciziilor de sancționare disciplinară.

Angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților pentru pagubele produse societăților angajatoare.

Reprezentare juridică (salariați sau organizații sindicale) în cauze care au ca obiect suspendarea, modificarea, anularea (totala sau parțiala), executarea, respectarea a contractelor colective de muncă sau a acordurilor colective de muncă.

Asistență juridică, reprezentare sau mediere a conflictelor colective de muncă.

Cuprins Ghidul salariatului

I. Încheierea contractului individual de muncă

1. Condiții generale
2. Contractul individual de muncă pe durată determinată și nedeterminată
3. Contractul individual de muncă cu normă întreagă și cu timp parțial
4. Perioada de probă 

II. Drepturile salariatului

1. Dreptul la salarizare pentru munca depusă
2. Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal
3. Dreptul la concediu de odihnă anual
4. Dreptul la egalitate de șanse şi de tratament
5. Dreptul la demnitate în muncă
6. Dreptul la securitate şi sănătate în muncă
7. Dreptul la acces la formarea profesională
8. Dreptul la informare şi consultare
9. Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condițiilor de muncă şi a mediului de muncă
10. Dreptul la protecție în caz de concediere
11. Dreptul la negociere colectivă şi individuală
12. Dreptul de a participa la acțiuni colective
13. Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat
14. Alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile

III. Modificarea și executarea contractului individual de muncă

1. Modificarea prin acordul părților
2. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului

IV. Suspendarea contractului individual de muncă

1. Suspendarea de drept
2. Suspendarea din inițiativa salariatului
3. Suspendarea din inițiativa angajatorului
4. Suspendarea prin acordul părților 

V. Încetarea contractului individual de muncă

1. Încetarea de drept
2. Încetarea prin acordul părților
3. Încetarea ca urmare a voinței unilaterale a salariatului – demisia
3.1. Reguli comune în cazul demisiei cu preaviz și fără preaviz
3.2. Demisia cu preaviz
3.3. Demisia fără preaviz

4. Încetarea ca urmare a voinței unilaterale a angajatorului – concedierea
4.1. Cazuri în care angajatorul poate dispune concedierea salariatului
4.2. Cazuri în care este interzisă concedierea
4.3. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
4.3.1. Concedierea individuală
4.3.2 Concedierea colectivă
4.4. Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
4.4.1. Concedierea disciplinară
4.4.2. Concedierea pentru necorespundere profesională
4.4.3. Concedierea în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile
4.4.4. Concedierea pentru inaptitudine fizică/psihică
4.5.Contestarea deciziei de concediere

VI. Răspunderea angajatorului pentru prejudiciul material sau moral adus salariatului

VII. Protecția socială a salariaților. Drepturi și proceduri de care aceștia pot beneficia

1. Măsuri de protecție în cadrul concedierii colective
2. Șomajul
3. Șomajul tehnic
4. Fondul degarantare pentru plata creanțelor salariale
5. Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului
6. Stimulentul de inserție
7. Concediul de acomodare pentru adoptator

VIII. Jurisdicția muncii

1. Părțile conflictului de muncă
2. Termenele de formulare a cererilor/contestațiilor în vederea soluționării unui conflict de muncă
3. Competența soluționării conflictelor de muncă
4.Modalitatea de soluționare a conflictelor de muncă şi caracterul hotărârilor pronunțate

Avocat dreptul muncii
Servicii juridice complete în domeniul relaţiilor de muncă oferite salariaţilor, societăţilor angajatoare, organizaţiilor sindicale, funcţionarilor publici şi pensionarilor.
Avocat drept comercial societar
Înfiinţare, organizare şi funcţionare societăţi. Asigurăm respectarea şi recuperarea drepturilor ce decurg din obligaţiile contractuale asumate de asociaţi ori de terţi.
Avocat drept civil
Asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică în cauzele civile, respectarea obligaţiilor, răspunderea civilă sau contractuală a persoanelor fizice sau juridice.
Avocat contencios administrativ
Derularea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, ale persoanelor numite în funcţii publice sau mandatate. Contencios administrativ şi contravenţional.
Avocat protectia datelor GDPR
Consultanţă juridică de specialitate, audit, implementare, monitorizare şi protecţia datelor cu caracter personal, a confidenţialităţii, intimităţii şi a imaginii.
Avocat dreptul familiei
Servicii juridice specializate în desfacerea căsătoriei (divorț), partajul drepturilor şi obligaţiilor soţilor, încredinţarea şi ocrotirea intereselor minorilor.
MCP Cabinet avocați